lichtbalk logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden W&G Kommunikationstechnik B.V.
september 2022

A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Definities

1.1 Onder “Algemene voorwaarden” wordt verstaan: deze algemene voorwaarden behorende tot W&G.

1.2 Onder “diensten” wordt verstaan: activiteiten en/of werkzaamheden, geleverd door of namens W&G.

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met W&G in

contract treedt, een overeenkomst met W&G sluit, een aanbod daartoe heeft ontvangen, een verzoek tot

het uitbrengen van een offerte heeft gedaan, één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van

W&G en/of aan wie W&G producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder

eigendomsvoorbehoud. Behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en

rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

1.4 Onder “zaken” wordt verstaan: alle door W&G te leveren en/of geleverde zaken inclusief maar niet

gelimiteerd tot apparatuur en software.

1.5 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: iedere schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het leveren

van roerende zaken en/of het verrichten van diensten door W&G aan Opdrachtgever en alle andere

verbintenissen met W&G.

1.6 Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief of per e-mail.

1.7 Onder “Partijen” wordt verstaan: W&G en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige

bepalingen niettemin van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden betreffende een nieuwe

bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht

wordt genomen.

2.2 Partijen zullen vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van de andere partij

verkrijgt en waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

2.3 De titels zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en hebben geen betekenis voor de interpretatie van de

artikelen.

2.4 Iedere bepaling die naar haar aard bedoeld is om te blijven voortduren na de Overeenkomst, inclusief maar

niet gelimiteerd tot de bepaling omtrent intellectueel eigendom en geheimhouding, zal blijven voortduren.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen en op alle daartoe

strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeengekomen.

3.2 Indien W&G apparatuur, software of diensten van derden aan Opdrachtgever levert, zullen de algemene

voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van

derden. Deze algemene voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij W&G. Indien deze om welke reden dan

ook buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

3.3 De meest recente versie van deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

3.4 De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Door

het aangaan van een Overeenkomst met W&G aanvaardt Opdrachtgever dat diens algemene voorwaarden niet

toepasselijk zijn.

3.5 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden kan door Opdrachtgever slechts een beroep

worden gedaan indien en voor zover deze voorwaarden door W&G schriftelijk zijn aanvaard.

3.6 W&G is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigingen. Een wijziging treedt veertien

(14) kalenderdagen na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn vereist is. Een

wijziging van de Algemene voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop

de Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

3.7 Bij tegenstrijdigheid tussen een door partijen overeengekomen schriftelijke Overeenkomst en deze

Algemene voorwaarden, prevaleert de schriftelijke Overeenkomst.

3.8 Een Opdrachtgever met wie eenmaal onder deze Algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in

met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden op de daaropvolgende onderhandelingen en

overeenkomsten tussen Opdrachtgever en W&G.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Vermelding door W&G van prijzen is onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien zich prijsverhogende

omstandigheden voordoen na opdrachtbevestiging is W&G gerechtigd de overeenkomen prijs met de

Opdrachtgever aan te passen, ongeacht of de wijziging voor W&G voorzienbaar was ten tijde van het sluiten

van de Overeenkomst.

4.2 Indien er sprake is van een prijsverhoging door W&G, dan is ontbinding door Opdrachtgever alleen

toegestaan als er sprake is van een verhoging van meer dan 15%. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen zeven

(7) werkdagen na in kennis stelling van de prijsverhoging de Overeenkomst schriftelijk ontbindt tegen de datum

waarop de prijswijziging in zou gaan.

4.3 Door W&G overeengekomen prijzen zijn in euro’s exclusief BTW. De prijzen gelden slechts bij levering op de

voor W&G bekende locatie en zijn exclusief kosten van verpakking, verzending, verzekering, vervoer, order

handeling en installatie, tenzij anders overeengekomen.

4.4 De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de normale werktijden en werkdagen. Werkzaamheden die buiten

deze tijden en/of dagen vallen zullen verrekend worden aan de hand van de vastgelegde tarieven.

4.5 Voorcalculaties en begrotingen afgegeven door W&G hebben slechts een indicatief karakter, tenzij door

W&G schriftelijk anders kenbaar is gemaakt. Aan een door W&G afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen

door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

4.6 Indien W&G verpakking, verzending, verzekering en/of installatie op zich heeft genomen zonder dat

daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs overeengekomen is, is W&G gerechtigd Opdrachtgever daarvoor de

gebruikelijke/werkelijke kosten in rekening te brengen.

4.7 W&G heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door leverancier of verhoging van andere

kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Opdrachtgever, dit betreft maar is niet gelimiteerd tot

invoer- of uitvoerrechten, wisselkoers, belasting etc.

4.8 De relevante gegevens uit de administratie of systemen van W&G betreffende verrichte prestaties en de

daarvoor verschuldigde bedragen leveren volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot

het leveren van tegenbewijs.

4.9 Type- en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Artikel 5 Aanbiedingen

5.1 De door W&G gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Deze kunnen te allen tijde door W&G

worden herroepen. Dit kan tevens indien betreffende aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding

bevat.

5.2 De inhoud van aanbiedingsdocumenten is niet bindend.

5.3 Informatie uit aanbiedingsdocumenten is vertrouwelijk en mag niet aan derden bekend gemaakt worden.

 

Artikel 6 Afname

6.1 Indien er niet overeengekomen is binnen welke termijn Opdrachtgever dient af te nemen, zal

Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de zaken gereed staan verplicht zijn om deze af te nemen. Bij

niet-afname zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn. Opdrachtgever is in dat geval verplicht alle

onkosten en/of verliezen van W&G die voortvloeien uit de niet-afname te vergoeden. W&G is gerechtigd de

zaken te factureren, Opdrachtgever is gehouden om tot betaling van de betreffende factuur over te gaan.

 

Artikel 7 Levering

7.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Overschrijding van deze levertijden geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

7.2 W&G is niet gebonden aan een uiterste leveringstermijn die vanwege buiten haar macht gelegen

omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan

worden. W&G kan haar verplichtingen in dit geval opschorten. Overmacht is inclusief maar niet gelimiteerd tot

het niet tijdig leveren van zaken door derden aan W&G, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen en

algemene vervoersproblemen.

7.3 De door W&G te leveren zaken, gelden als geleverd zodra zij voor verzending naar of ten behoeve van

Opdrachtgever, het kantoor van W&G of de door W&G ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien

Opdrachtgever de zaken niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen, geldt zij als geleverd op

het moment dat zij het kantoor zouden hebben verlaten indien aan de zijde van Opdrachtgever geen beletsel

zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is W&G gerechtigd een en ander op kosten van Opdrachtgever op te

slaan.

7.4 W&G heeft recht om in gedeelten te leveren. Iedere deellevering wordt als zelfstandige levering

aangemerkt.

7.5 Indien W&G voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:

o zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van de Opdrachtgever

gevestigd is en binnen de voor W&G gebruikelijke werktijden;

o Opdrachtgever is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren op mankementen.

Transportschade dient Opdrachtgever direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;

 

Artikel 8 Risico-overgang

8.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten,

programmatuur, databestanden die geleverd of gebruikt worden, gaat over op de Opdrachtgever op het

moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of hulppersoon van

Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 9 Medewerkings- en informatieverplichting

9.1 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door W&G mogelijk te maken zal Opdrachtgever

W&G tijdig alle nuttige, nodige en wenselijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking

verlenen. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van deze informatie.

Opdrachtgever is gehouden wijzigingen in de aan W&G verstrekte gegevens onverwijld schriftelijk aan W&G

mede te delen.

9.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst door W&G nuttig, nodig of wenselijk

geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, licenties / goedkeuringen, materialen of

medewerkers, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van W&G stelt of op andere wijze

niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft W&G het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de

uitvoering van de Overeenkomst en tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke

tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van W&G tot uitoefening van enig ander

wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.3 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door W&G te leveren zaken en/of diensten.

9.4 Opdrachtgever is bevoegd om apparatuur en systemen welke niet door W&G geleverd is/zijn op de aan

Opdrachtgever verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door W&G geleverde programmatuur te

installeren. W&G zal medewerking verlenen aan het werkend krijgen en houden van deze zaken. De kosten van

verlenen van deze medewerking, waaronder het onderzoeken en verhelpen van storingen zijn voor rekening

van Opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van de door W&G geleverde zaken, waaronder controle

van de instellingen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, toezicht op en het gebruik

door de gebruikers.

9.6 Opdrachtgever dient kosteloos zorg te dragen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie, zoals

een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten dienen te

voldoen aan alle (wettelijk) geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart

W&G voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van W&G, die in verband met de uitvoering van

de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van

onveilige situaties in diens organisatie. De binnen de organisatie geldende huis- en beveiligingsregels zullen

door Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden aan W&G kenbaar gemaakt worden.

9.7 Het door Opdrachtgever opgegeven adres zal door W&G als zodanig beschouwd worden totdat aan haar

een nieuw adres is medegedeeld en de wijziging door W&G is bevestigd. Alle schade als gevolg van het niet

volgen van deze bepaling, komt voor rekening van Opdrachtgever.

9.8 Vertragingen, gevolgen, risico’s en kosten als gevolg van het niet (tijdig) en/of ondeugdelijk nakomen door

Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Inspectieplicht

10.1 Al de door W&G geleverde zaken/diensten zullen door Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen,

binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering worden beoordeeld. Indien Opdrachtgever meent dat de

geleverde zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk schriftelijk

aan W&G mede te delen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten omtrent

aantallen, soorten en de verpakking van zaken dienen door Opdrachtgever direct op het vervoersdocument of

de afleveringsbon te worden vermeld. Indien dit niet wordt gedaan zal het recht op klagen hieromtrent

vervallen.

10.2 Gebreken waarvan Opdrachtgever kan aantonen dat deze niet binnen zeven (7) kalenderdagen ontdekt

konden worden, dienen zeven (7) kalenderdagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden

schriftelijk aan W&G te worden medegedeeld, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van

de zaken.

10.3 In de onder lid 1 en 2 vermelde schriftelijke mededeling dient Opdrachtgever te vermelden welke

zaken/diensten het betreft, wanneer desbetreffende is aangekocht en de aard van de tekortkoming.

10.4 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht onmiddellijk het redelijkerwijs mogelijke te

doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

10.5 Ingebruikneming van de zaken en/of doorverkoop geldt als acceptatie door Opdrachtgever.

10.6 In geval van een klacht is Opdrachtgever verplicht de zaken waarover hij klaagt ter beschikking aan W&G

te stellen voor nader onderzoek. Opdrachtgever is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan

een eventueel onderzoek naar de zaken door W&G te verlenen.`

10.7 Een klacht geeft Opdrachtgever niet het recht (betalings)verplichtingen jegens W&G op te schorten en/of

zich op verrekening te beroepen.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

door de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat

Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.

11.2 De op overmacht beroepende partij stelt de andere partij onverwijld op de hoogte onder vermelding van

de reden van de overmachtssituatie.

11.3 Overmacht ontstaat indien een partij verhinderd is haar verplichtingen in de Overeenkomst na te

komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid. Dit is

inclusief maar niet gelimiteerd tot leveranciers van W&G welke niet of niet (tijdig) voldoen aan hun

verplichtingen, bedrijfsstoringen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het

verloren gaan van te verwerken materialen en/of zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en

import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van

energie, vertragingen of belemmeringen in transport, defecte of storende telefoonlijnen en internetlijnen,

inbraak, infecties van ICT-systemen door onbekende computervirussen welke niet zijn te definiëren en

identificeren door antivirusprogramma’s en firewalls, legale maar niet juist werkende software of hardware.

Opdrachtgever is bewust van en accepteert het feit dat W&G geen beschikkingsmacht heeft over

fabrikanten, producenten en toeleveranciers, enig doen en nalaten door deze derden kan derhalve niet aan

W&G worden toegerekend.

11.5 Indien de overmacht een duur heeft van zestig (60) kalenderdagen of langer, zijn Partijen bevoegd de

Overeenkomst geheel of ten dele schriftelijk te beëindigen, zonder dat er een verplichting tot

schadevergoeding ontstaat. Het reeds door W&G gepresteerde dient naar rato door Opdrachtgever te

worden afgerekend.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 W&G behoudt zich de eigendommen van de geleverde zaken voor totdat Opdrachtgever volledig heeft

voldaan aan al zijn verplichtingen jegens W&G. De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud

van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat

recht ter zake voor W&G gunstigere bepalingen bevat.

12.2 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig te bewaren.

Tevens is Opdrachtgever verplicht deze zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s inclusief maar niet

gelimiteerd tot brandschade, waterschade en diefstal. Indien vaststaat dat Opdrachtgever niet aan deze

verplichting heeft voldaan, is W&G gerechtigd de zaken terug te nemen of op kosten van Opdrachtgever te

verzekeren. Opdrachtgever is verplicht alle aanspraken van Opdrachtgever op diens verzekeraars hieruit

voortvloeiend aan W&G te verpanden.

12.3 W&G is gerechtigd om, indien Opdrachtgever met nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of

in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van W&G betaling van de openstaande facturen

onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en nog bij Opdrachtgever aanwezige zaken terug te

nemen. Opdrachtgever is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn

faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van W&G in kennis te stellen. Tevens zal

Opdrachtgever W&G binnen 24 uur op de hoogte stellen van de situatie.

12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden te

verkopen of feitelijk af te leveren.

12.5 Opdrachtgever verleent middels acceptatie van de Algemene voorwaarden onherroepelijk machtiging aan

W&G om bij nalatigheid de geleverde onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te nemen en de

plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden, onverminderd het recht op vergoeding van de door

haar geleden schade.

 

Artikel 13 Betalingen

13.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is

aangegeven. Opdrachtgever is gehouden binnen deze termijn de factuur op juistheid te controleren. Indien

Opdrachtgever de juistheid van (een gedeelte van) een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige

betaling. Betwisting van een factuur dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij W&G

worden aangegeven. Wordt deze termijn niet in acht genomen, dan is Opdrachtgever gebonden aan het

factuurbedrag.

13.2 W&G heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins

voor betaling zekerheid te verkrijgen. Zolang die zekerheid niet door Opdrachtgever kan worden gesteld kan

W&G levering opschorten. Bij weigering heeft W&G het recht de Overeenkomst te ontbinden. De

Opdrachtgever zal W&G dan volledig schadeloosstellen.

13.3 Indien W&G gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, ongeacht door welke omstandigheid, is

W&G gerechtigd de geleverde zaken/verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren.

Opdrachtgever is verplicht deze facturen te voldoen.

13.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, onmiddellijk zonder enige verdere

ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is, de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW

verschuldigd over het factuurbedrag. Indien betaling na aanmaning en ingebrekestelling uitblijft, kan W&G de

vordering uit handen geven, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van

Opdrachtgever. Een en ander onverminderd het recht van W&G op nakoming of ontbinding, eventueel met het

recht op schadevergoeding.

13.5 Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die

personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen, ongeacht de

tenaamstelling van de factuur.

13.6 Voor de door W&G verrichte diensten en/of geleverde zaken en de daarvoor door Opdrachtgever

verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van

W&G volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

13.7 Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de

factuur vermelde betalingscondities.

13.8 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 In alle gevallen waarin W&G gehouden is tot betaling van vergoeding van schade, ongeacht de wettelijke

grondslag, zal deze beperkt zijn tot vergoeding van het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk

onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van W&G wordt uitgekeerd. Indien de

verzekering niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald is het uit te keren schadebedrag beperkt tot de directe

schade met een maximaal bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. In geen geval

zal de vergoeding meer bedragen dan de waarde van de opdracht.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van W&G voor enige vorm van indirecte schade is uitgesloten inclusief maar niet

gelimiteerd tot gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie schade door

leegloop personeel, schade door verlies van gegevens en data, reputatieschade, schade als gevolg van

vertragingen en gemiste besparingen.

14.3 Alle aanspraken op schadevergoeding tegen W&G vervallen één (1) jaar na de dag waarop de vordering

ontstaan is.

14.4 Voor zover de activiteiten van W&G afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranciers van

derden die niet door van W&G ingehuurd zijn, kan W&G op geen enkele manier aansprakelijk gesteld

worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.

14.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarheid van

apparatuur, programmatuur of materialen met het doel gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever

vrijwaart W&G tegen alle vorderingen van derden indien deze voorvloeien uit of verband hebben met het

handelen of nalaten van Opdrachtgever op dit gebied.

14.6 W&G aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een andere wijze

wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur

door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

14.7 Aansprakelijkheid van W&G is uitgesloten voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste

roekeloosheid van Opdrachtgever.

14.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze van de zaken, de geschiktheid van een zaak voor

de bedoelde doeleinden en voor de gekozen faciliteiten, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct

gebruik en beheer van W&G staan. W&G is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens

transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze

schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van W&G.

14.9 Aansprakelijkheid van W&G ontstaat slechts indien Opdrachtgever W&G deugdelijk en onverwijld

schriftelijk op de hoogte stelt met een ingebrekestelling, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering

van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te

bevatten.

14.10 Deze aansprakelijkheidsregelingen gelden niet indien en voor zover deze in strijd zijn met dwingend

recht.

 

Artikel 15 Garantie

15.1 Indien Opdrachtgever een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder artikel 10 in acht

moeten nemen. De in dit artikel genoemde garantie houdt in dat ontbrekende zaken alsnog geleverd worden,

gebrekkige zaken of onderdelen daarvan worden vervangen/gerepareerd, dan wel worden teruggenomen.

15.2 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken een gevolg zijn van:

o normale slijtage;

o onjuist, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik;

o van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade;

o installatie, montage, wijziging of reparatie door derden welke niet ingeschakeld zijn door W&G.

15.3 W&G staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van haar zaken; de feitelijke

levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

15.4 W&G staat er niet voor in dat de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en programmatuur

foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. W&G zal zich ervoor inspannen de zaken en

programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het desbetreffende gebrek

door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk binnen zeven (7) dagen bij W&G na ontdekking is gemeld.

15.5 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door W&G in rekening worden gebracht.

15.6 W&G is nimmer gehouden tot herstel van de verminkte of verloren gegane gegevens als gevolg van

storingen en/of onderhoud.

15.7 De garantie op reparatie bedraagt dertig (30) dagen.

15.8 W&G heeft altijd de mogelijkheid om te kiezen voor vergoeding van het factuurbedrag.

 

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een tekortkoming in de

nakoming van verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Algemene voorwaarden. Hiervoor is een

ingebrekestelling vereist waarin volledig en gedetailleerd is omschreven waarom er sprake is van een

tekortkoming in de nakoming, de desbetreffende partij dient in de gelegenheid te worden gesteld om adequaat

te reageren.

16.2 W&G kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk,

schriftelijk opzeggen en al haar verplichtingen van haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig

kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van Opdrachtgever of de aan haar gelieerde dochter- en

zustervennootschappen indien:

o er sprake is van een onherroepelijke uitspraak van het faillissement van Opdrachtgever;

o er sprake is van (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtgever;

o Opdrachtgever door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam

wordt;

o indien aan W&G is gebleken dat Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is.

16.3 Na ontbinding op grond van het onder artikel 16.1 en 16.2 genoemde, is W&G gerechtigd de geleverde

onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen. Opdrachtgever zal

hiertoe alle medewerking verlenen en W&G machtigen de ruimten waar de zaken zich bevinden te betreden

teneinde haar in het bezit te stellen van deze zaken.

16.4 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties heeft ontvangen, zullen deze en

daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij

Opdrachtgever kan bewijzen dat W&G ten aanzien van het deel van die prestaties in verzuim is.

16.5 Indien één der partijen de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming in

de nakoming, kan de Overeenkomst enkel beëindigd worden met wederzijds goedvinden. Partijen zullen

wegens opzegging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 17 Verwerking persoonsgegevens

17.1 Voor zover er verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, zal W&G deze persoonsgegevens

verwerken in overeenstemming met de toepasselijke en geldende privacywetgeving.

17.2 Opdrachtgever garandeert dat alle persoonsgegevens die zij aanlevert, door W&G verwerkt mogen

worden voor de beoogde doelen. Bij schending zal Opdrachtgever W&G volledig vrijwaren van enige vordering

en aansprakelijkheid tegenover derden.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom

18.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door W&G geleverde zaken, zullen uitsluitend eigendom

zijn van W&G of de betreffende rechthebbende derde. Geen enkele Overeenkomst tussen W&G en

Opdrachtgever houdt overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht in, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

18.2 Opdrachtgever verbindt zich intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze te schenden of aan te

tasten.

18.3 W&G staat ervoor in dat de geleverde zaken geen inbreuk op of schending van enig recht van derden

vormt.

18.4 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te voldoen aan de (licentie)voorwaarden die

verbonden zijn aan de geleverde software.

18.5 Opdrachtgever dient iedere handeling na te laten die een inbreuk kan betekenen op een intellectueel

eigendom of licentie. Opdrachtgever vrijwaart W&G volledig tegen alle vorderingen en aansprakelijkheden die

het gevolg zijn van een schending door Opdrachtgever.

 

Artikel 19 Annulering

19.1 W&G is op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een annuleringsverzoek, W&G zal deze echter

wel welwillend overwegen. Enkel een schriftelijk verzoek tot annulering zal door W&G in behandeling worden

genomen.

19.2 Indien W&G reeds zaken heeft ingekocht of gereserveerd heeft ter nakoming van de Overeenkomst, zal

W&G niet akkoord gaan met gehele annulering.

19.3 Indien Partijen annulering overeenkomen waarbij Zaken teruggenomen worden, zal W&G gerechtigd zijn

creditering te laten plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname.

 

Artikel 20 Wijzigingen, meerwerk en uitsluitingen

20.1 Indien W&G op verzoek of met instemming van Opdrachtgever diensten verricht die buiten de

Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever worden vergoed volgens de

gebruikelijke tarieven van W&G.

20.2 Indien er sprake is van meerwerk, zal dit invloed hebben op de overeengekomen prijsafspraken en het

overeengekomen tijdstip van oplevering. Voorgaande voor rekening en risico van Opdrachtgever.

20.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken op

betaling door W&G onverlet.

 

Artikel 21 Niet werven

21.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van één (1) jaar na beëindiging van de

Overeenkomst zal Opdrachtgever zich onthouden van het benaderen en/of beïnvloeden van bij W&G

betrokken personen, tenzij hier voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door W&G.

21.2 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel dan verbeurt Opdrachtgever aan W&G per

overtreding een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (50.000) alsmede een boete van duizend (1.000)

euro per dag dat de overtreding voortduurt. Voorgaande onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 22 Geschillen en toepasselijk recht

22.1 Op deze Algemene voorwaarden en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee

mochten samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende Algemene Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,

zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin W&G ten tijde van het

ontstaan van het geschil is gevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

22.3 Partijen komen overeen dat zij zoveel mogelijk onderling geschillen zullen trachten op te lossen. 

B. SPECIFIEKE AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP AANKOPEN IN DE WEBWINKEL

De in dit hoofdstuk opgenomen aanvullende bepalingen zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing

op aankopen in de webwinkel. In het geval de bepalingen onder A en onder B onderling tegenstrijdige clausules

zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder B.

 

Artikel 23 Totstandkoming van een overeenkomst

23.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien W&G deze schriftelijk heeft bevestigd of een begin met de

uitvoering maakt.

23.2 Indien er geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, geldt de factuur of pakbon als

opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 24 Garantie

24.1 W&G verstrekt enkel garantie op door haar geleverde zaken voor zover W&G garantie ontvangt van haar

leveranciers. W&G verstrekt aldus aan Opdrachtgever nummer een verdergaande garantie dan de door

fabrikant/toeleverancier verstrekte garantie. W&G heeft het recht om van Opdrachtgever te verlangen dat

deze de factuur overlegd om het recht op garantie aan te tonen.

24.2 W&G is gerechtigd om de kosten van het opsporen van gebreken die niet door garantie worden gedekt

aan Opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de gebruikelijke tarieven en te vermeerderen met

de eventuele kosten van retourzending en verpakking. Voorgaande geldt ook indien er geen gebreken worden

geconstateerd of indien Opdrachtgever de keuze maakt om geen reparatie uit te laten voeren.

24.3 Documentatie, disclaimers en adviezen omtrent gebruik en hoedanigheid van de geleverde zaken worden

naar beste inzicht en vermogen opgesteld c.q. verstrekt. W&G garandeert niet dat de hieruit verkregen

informatie juist en volledig is en is terzake op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Klant.

24.4 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het

voorgenomen gebruik van de zaken zijn van toepassing indien deze tussen partijen schriftelijk zijn

overeengekomen.

 

Artikel 25 Aansprakelijkheid

25.1 Aansprakelijkheid van W&G jegens Opdrachtgever ten gevolge van beschadiging, verlies of vernietiging

van informatie, documenten of gegevens, ongeacht de oorzaak, wordt uitgesloten.

25.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie en het beheer van de zaken, W&G

kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

 

Artikel 26 Betalingen

26.1 In afwijking van artikel 13.1 dient betaling door Opdrachtgever van de door W&G te leveren zaken, te

geschieden bij vooruitbetaling.

 

Artikel 27 Reparatie

27.1 Indien Opdrachtgever goederen ter reparatie wil aanbieden, dan dient hiervoor de procedure gevolgd te

worden zoals vermeld op www.lichtbalk.nl.

27.2 Indien bij ter reparatie aangeboden zaken door ondeugdelijke verpakking beschadigingen zijn ontstaan

en/of het pakket niet (goed) voorzien is van het RMA-nummer, heeft W&G het recht de ter reparatie

aangeboden zaak te weigeren en op kosten van Opdrachtgever te retourneren.